Regulamin Sklepu i Platformy Kursowej

Regulamin określa zasady korzystania ze strony, zapisu do newslettera, kontaktu oraz zakupu i sprzedaży towarów.

REGULAMIN SKLEPU i PLATFORMY SZKOLENIOWEJ TimeOn

Opublikowany 25.03.2022

Prawa i obowiązki stron, wynikające z zawarcia umowy kupna-sprzedaży drogą elektroniczną w TimeOn (www.timeon.com.pl).

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem www.timeon.com.pl realizuje Anna Chraniuk, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą Pniewo, ul. Gryfińska 20b, 74-100 Gryfino,, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 8581721075

I. DEFINICJE:

 1. Sprzedawca – Anna Chraniuk, dane jak wyżej.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone w Sklepie, umożliwiające dostęp do zakupionych produktów.
 5. Platforma – platforma szkoleniowa, na której znajdują się zakupione Kursy.
 6. Kurs – kurs online, znajdujący się na Platformie.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 9. Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.timeon.com.pl/sklep oraz na jego podstronach za pośrednictwem, których Klient może dokonywać zakupów określonych Produktów.
 10. Produkt – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
 11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 12. Konsultacja – konsultacja przeprowadzona z Klientem online za pomocą dostępnych platform i technologii.
 13. Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
 15. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 16. Operator płatności – Przelewy24 – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, NIP: 781-173-38-52.
 17. Dowód zapłaty – potwierdzenie przelewu dokonanego przez Klienta.
 18. Faktura – faktura wystawiona zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
 19. Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów płatności internetowych.
 20. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego (Internet).
 21. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 22. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
 23. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 24. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 25. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
 26. Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne ( U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem strony, a zarazem “Sprzedającym” jest: Anna Chraniuk, nr konta 67 1240 3855 1111 0010 9329 4509
  „Kupującym” może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklep.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą
 4. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą używając następujących danych kontaktowych:
  • poprzez formularz kontaktowy (www.timeon.com.pl/kontakt)
  • poprzez e-mail biuro@timeon.com.pl
 5. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest dobrowolna akceptacja zapisów niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w walucie polskiej (polski złoty) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

II. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż treści cyfrowych, świadcząc na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów oraz treści cyfrowych opisanych na stronach Sklepu. Za pośrednictwem Platformy udostępniane są Kupującemu treści cyfrowe tworzące kursy internetowe autorstwa Sprzedawcy.
 2. Sprzedający ma prawo do dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiałów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
 3. Zasady udostępniania przedmiotów muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników serwisu.
 4. Do realizacji Konsultacji online, wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail,
  • kamera i sprzęt nagłaśniający (sprawny głośnik lub słuchawki).
 5. Do korzystania ze Sklepu lub Platformy, w tym do dokonania zakupu w Sklepie, wystarczające są:
  • dostęp do Internetu,
  • standardowy system operacyjny,
  • standardowa przeglądarka internetowa,
  • aktywny adres e-mail.

III. PLATFORMA SZKOLENIOWA

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w postaci kursów, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po zarejestrowaniu się na Platformie szkoleniowej zakładając Konto Klienta.
 2. Rejestracja na Platformie szkoleniowej odbywa się bezpłatnie w ramach Zakupu Kursu.
 3. Produkty dostępne na Platformie szkoleniowej to m.in.:
  • Webinary,
  • Kursy online
  • Dokumenty w postaci e-booków i pdf.
 4. Dostęp do zakupionych Produktów na Platformie szkoleniowej jest nieograniczony, zgodnie z zapisami dotyczącymi udzielonej licencji (opisanej w dalszej części Regulaminu).
 5. Dostęp do zakupionego Kursu na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie, po zaksięgowaniu zapłaty za Produkt. Kupujący na podany przy zakupie e-mail otrzymuje wiadomość z danymi do rejestracji na Platformie.

IV. KONSULTACJE

 1. Sprzedawca w swojej ofercie posiada możliwość udzielenia konsultacji online.
 2. Konsultacje są udzielane na podstawie przesłanych przez Klienta drogą elektroniczną informacji na adres e-mail biuro@timeon.com.pl, po dokonaniu zapłaty.
 3. Kupujący powinien przesłać opis przedmiotu konsultacji minimum 60 godzin przed ustalonym terminem konsultacji.
 4. Konsultacje są realizowane w terminie 10 dni roboczych od zakupu.
 5. Konsultacja odbywa się online poprzez dostępne platformy (Zoom, Google Meet) w zależności od ustaleń.

V. ZAMÓWIENIA

 1. Przedmioty o których mowa dostępne są w wersji płatnej lub darmowej. W przypadku materiałów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku materiałów płatnych – po uiszczeniu opłaty.
 2. Kupujący dokonuje zakupów dodając produkty do koszyka.
 3. Po zakupie towaru kupujący otrzyma e-mail podsumowujący zakupy. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 4. Kupujący, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą e-maili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
 6. Klient może zrezygnować z zamówienia przed jego realizacją.
 7. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane będą nieprawdziwe czy niepełne dane.
 8. Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144) kupujący wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną.

VI. ZAPŁATA

 1. Zapłata jest zawsze sumą kwoty zakupionych przedmiotów.
 2. Sprzedający akceptuje płatność poprzez system płatności Przelewy24.
 3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 4. Sprzedający na życzenie Kupującego wystawia fakturę VAT.
 5. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

VII. REALIZACJA

 1. Realizacja zamówienia zawsze następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego należności od Kupującego za zamówioną usługę.
 2. W przypadku konsultacji termin realizacji ustalany jest indywidualnie z Kupującym.
 3. W przypadku materiałów dydaktycznych są one dostępne przez czas nieokreślony, lub dopóki będzie istniała strona.
 4. W przypadku kursów stacjonarnych lub online materiały dydaktyczne dostępne są po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego należności od Kupującego za zamówioną usługę. Kurs zaś odbywać się będzie we wcześniej wyznaczonym terminie podanym na stronie zakupu produktu.

VIII. REJESTRACJA

 1. Wszystkie wymienione czynności realizowane są w systemie online.
 2. Warunkiem zakupu jest zaakceptowanie regulaminu, a następnie dodanie produktów do koszyka.
 3. Aby dokonać zakupu, nie jest konieczne zarejestrowanie w serwisie.
 4. Rejestracja wymagana jest do realizacji Kursu.

IX. PRODUKTY SPECYFIKACJA

 1. Specyfikacja kursów, konsultacji oraz materiałów dydaktycznych jest zgodna ze stanem faktycznym. Sprzedający decyduje o zawartości sklepu, w tym o możliwości akceptacji, edycji, wycofaniu wybranych produktów.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany klasyfikacji kursu z bezpłatnego na płatny lub zmianę kategorii tematycznej.
 3. Nauka odbywa się według informacji podanych przy kursie stacjonarnie lub online. Użytkownicy otrzymują materiały dydaktyczne w formie plików PDF lub ebooków.

X. KONTAKT

 1. Ze Sprzedającym można skontaktować się za pośrednictwem strony www.timeon.com.pl, poczty internetowej lub telefonicznie.
 2. Odpowiedzi wysyłane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.
 3. Maile wysyłane przez Kupującego powinny być podpisywane imieniem i nazwiskiem.

XI. ZWROTY I ANULACJE, GWARANCJE, ODSTĄPIENIE

 1. Wszelkie sugestie dotyczące produktów należy zgłaszać bezpośrednio do Sprzedającego.
 2. Stosowane są certyfikaty bezpieczeństwa, tym samym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie danych w tym realizacje transakcji bankowych.
 3. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w pisemnej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli usługa została w pełni wykonana za jego wyraźną zgodą, a Kupujący  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu straci prawo odstąpienia od umowy.
 5. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku zaakceptowaniu regulaminu, kupna i rozpoczęcia kursu bądź konsultacji kwota środków pieniężnych nie podlega zwrotowi.
 7. Prowizja transakcyjna za płatności online za pomocą Przelewy24 nie ulega zwrotowi.

XII.REKLAMACJE

 1. Jeśli po otrzymaniu materiałów dydaktycznych Kupujący dostrzeże niezgodność towaru z zamówieniem zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedającego. Opis reklamacji powinien zostać wysłany niezwłocznie na adres email Sprzedającego.
 2. Towar niezgodny z zamówieniem zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeżeli wymiana nie będzie możliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne towary do wyboru.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 KC za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i dalej KC.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane, na które produkt został zakupiony, co umożliwi identyfikację klienta, czyli imię i nazwisko, adres e-mail, przedmiot reklamacji i żądania związane z reklamacją. Sprzedawca ma prawo wezwać do uzupełnienia reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację Sprzedający odeśle w terminie do 14 dni, od jej otrzymania.

XIII. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWIE KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, to przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 KC strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne. W takim wypadku Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn. W tym celu przesyła Klientowi w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia umowy stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na podany przy zakupie adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 KC, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, w przypadku reklamacji powinien przesłać informacje niezbędne do uznania reklamacji, tj. powód reklamacji oraz dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, tj. oświadczenie, że zakupione Produkty, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

XIV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie i na Platformie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
 2. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 3. Klient upoważniony jest do korzystania z zakupionego Produktu jedynie na własne potrzeby.
 4. Zakazane jest bez wyraźnej zgody Sprzedawcy udostępnianie i prezentowanie Produktu lub jego fragmentów osobom trzecim, kopiowanie i powielanie na potrzeby inne niż własny użytek.
 5. Rozpowszechnianie jakichkolwiek treści zawartych na stronie www.timeon.com.pl albo Produktów zakupionych za jej pośrednictwem stanowi naruszenie przepisów prawa i podlega odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Sprzedawca ma prawo domagać się stosownego zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i nieprawidłowości w zakresie transmisji internetowej, a także skutki wysłania niekompletnych danych i informacji.
 2. W przypadku rejestracji, za dostęp do panelu odpowiedzialny jest Użytkownik, który nie powinien udostępniać swojego loginu i hasła.
 3. Zawartość strony jest własnością Sprzedającego i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane jedynie za pisemną zgodą właściciela.
 4. Twórcą materiałów edukacyjnych jest Sprzedający a obrót materiałami edukacyjnymi następuje za jego zgodą i nie narusza przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 o ochronie danych osobowych. Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.
 7. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Rozwiązywanie sporów internetowych na terenie Unii Europejskiej.
 9. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie. O zmianach Regulaminu, terminie wejścia zmian w życie, Użytkownik będzie poinformowany za pomocą strony www.timeon.com.pl. Wszystkie zmiany Regulaminu, wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji.
W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu, jestem do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT
(Visited 16 times, 1 visits today)